HMS

Vi er sertifisert som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift og medlem av grøntpunkt. For mer info om dette se www.miljofyrtarn.no og www.grontpunkt.no

Godkjenningen innebærer bl.a. at vi har dokumentert at vi oppfyller alle lovbestemte krav. I Trippel Bedriftsservice AS har vi sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Vi har utarbeidet et HMS system for alle deler av bedriften. Systemet omfatter dokumenter for kartlegging, løpende overvåkning, handlingsplan m.m.

Alle ledere har en løpende oppfølging av HMS arbeidet innenfor sitt område. Systematisk HMS arbeid skal derfor foregå i alle typer arbeid, og ledelsen skal ta del i HMS arbeidet.

Alle ansatte skal gjennom ulike fora og gjennom bruk av bla avvikssystemet delta aktivt i HMS arbeidet. Kun ved et engasjement fra alle får vi det resultat vi setter oss som mål å få til.

MÅLSETTINGER HMS:

Generelt

  • Ved systematisk arbeid gjennom vårt system, skal vi sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Overordnet mål

  • Null skade på mennesker og miljø.

  • Null ulykker eller tap.

  • Vi arbeider kontinuerlig for et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, med forankring i gjeldende lovverk.

  • Vårt mål er å ha en sykefraværsprosent som er under gjennomsnittet i bransjen, noe vi har oppnådd så lenge vi har vært i drift.